آزمون ورودي پايه دهم دبيرستان هاي دوره دوم استعدادهاي درخشان سال تحصيلي 96-95 به همراه كليد آزمون


آزمون ورودی پایه دهم دبیرستان های دوره دوم استعدادهای درخشان سال تحصیلی 96-95 به همراه کلید آزمون

جهت مشاهده نمونه سؤالات آزمون ورودی پایه دهم دبیرستان های دوره دوم استعدادهای درخشان سال تحصیلی 96-95 و کلید آزمون فایل های ضمیمه را دریافت نمایید.

آزمون ورودی پایه دهم دبیرستان های دوره دوم استعدادهای درخشان سال تحصیلی 9695 به همراه کلید آزمون

تاریخ انتشار دوشنبه 23 اسفند 1395
شماره مطلب 122
دفعات دیده شده 532
آخرین مشاهده 3 ساعت پیش