سؤالات مرحلۀ اول سيزدهمين دورۀ المپياد نجوم و اختر فيزيك سال 1395


جهت مشاهده سؤالات مرحلۀ اول سیزدهمین دورۀ المپیاد نجوم و اختر فیزیک سال 1395 فایل ضمیمه را دریافت نمایید.


تاریخ انتشار شنبه 5 فروردین 1396
شماره مطلب 129
دفعات دیده شده 410
آخرین مشاهده 3 ساعت پیش