مدارك موردنياز براي ثبت نام چه هستند؟


مدارک عمومی جهت ثبت نام: تکمیل نمون برگ های ثبت نام تصویر صفحه اول شناسنامه دانش آموز (و صفحه توضیحات) تصویر کارت ملی برای دانش ...

  • مدارک عمومی جهت ثبت نام:
  • تکمیل نمون برگ های ثبت نام
  • تصویر صفحه اول شناسنامه دانش آموز (و صفحه توضیحات)
  • تصویر کارت ملی برای دانش آموزان متولد سال 68 و قبل
  • تصویر کارت ملی و شناسنامه پدر و مادر دانش آموز
  • 6 قطعه عکس 4×3

تاریخ انتشار دوشنبه 27 فروردین 1397
شماره مطلب 160
دفعات دیده شده 502
آخرین مشاهده 2 روز پیش