برگزاري امتحانات به چه صورت است؟


برنامه امتحانی هر ترم حدوداً 1 ماه زودتر برای دانش آموزان ارسال می گردد و در تاریخ مشخص شده با مراجعه به مدرسه ایرانی موجود در کشور محل ...

برنامه امتحانی هر ترم حدوداً 1 ماه زودتر برای دانش آموزان ارسال می گردد و در تاریخ مشخص شده با مراجعه به مدرسه ایرانی موجود در کشور محل سکونت، امتحانات برگزار می شود.