آيا رشته هاي هنرستان و (فني و حرفه‌اي و كارودانش)هم امكان تحصيل در اين مدرسه را دارند؟


فنی و حرفه ای خیر، ولی دروس عمومی در رشته های مشخص شده آموزش و پرورش در شاخه کار و دانش، ارائه می گردد اما دروس مهارتی باید در مراکز آموزش ...

فنی و حرفه ای خیر، ولی دروس عمومی در رشته های مشخص شده آموزش و پرورش در شاخه کار و دانش، ارائه می گردد اما دروس مهارتی باید در مراکز آموزش مهارتی مورد تأیید در این رشته ها گذرانده شود.