آيا معافيت تحصيلي براي خدمت سربازي شامل دانش آموزان مدرسه مي شود؟


بله- مطابق قوانین موجود دانش آموزان، می توانند با ثبت نام و تحصیل در مدرسه الکترونیکی ثمین از معافیت تحصیلی تا سن 24 سالگی، در مقطع پیش ...

بله- مطابق قوانین موجود دانش آموزان، می توانند با ثبت نام و تحصیل در مدرسه الکترونیکی ثمین از معافیت تحصیلی تا سن 24 سالگی، در مقطع پیش دانشگاهی استفاده نمایند.