فيلم كمك آموزشي علوم نهم مبحث شكست نور

فيلم كمك آموزشي علوم نهم ...

 • مقطع تحصیلی: دوره اول متوسطه جدید
 • رشته: عمومی
 • پایه: نهم
 • نام درس: علوم تجربی
مشاهده

فيلم كمك آموزشي علوم نهم مبحث آيينه ها

فيلم كمك آموزشي علوم نهم ...

 • مقطع تحصیلی: دوره اول متوسطه جدید
 • رشته: عمومی
 • پایه: نهم
 • نام درس: علوم تجربی
مشاهده

فيلم كمك آموزشي فيزيك يازدهم مبحث رساناهاي ضعيف

فيلم كمك آموزشي فيزيك ...

 • مقطع تحصیلی: دوره دوم متوسطه جدید
 • رشته:
 • پایه: یازدهم
 • نام درس: فیزیک 2
مشاهده

فيلم كمك آموزشي فيزيك دهم مبحث فشار هوا

فيلم كمك آموزشي فيزيك دهم ...

 • مقطع تحصیلی: دوره دوم متوسطه جدید
 • رشته:
 • پایه: دهم
 • نام درس: فیزیک (1)
مشاهده

فيلم كمك آموزشي فيزيك دهم مبحث اصل ارشميدس

فيلم كمك آموزشي فيزيك دهم ...

 • مقطع تحصیلی: دوره دوم متوسطه جدید
 • رشته:
 • پایه: دهم
 • نام درس: فیزیک (1)
مشاهده

فيلم كمك آموزشي فيزيك دهم مبحث آزمايش توريچلي

فيلم كمك آموزشي فيزيك دهم ...

 • مقطع تحصیلی: دوره دوم متوسطه جدید
 • رشته:
 • پایه: دهم
 • نام درس: فیزیک (1)
مشاهده

مجموه نمونه سوالات هماهنگ كشوري همراه پاسخنامه رياضي سال سوم تجربي

مجموه نمونه سوالات هماهنگ ...

 • مقطع تحصیلی: دوره آموزش متوسطه قدیم
 • رشته: علوم تجربی
 • پایه: سوم
 • نام درس: ریاضی سوم
مشاهده

مجموه نمونه سوالات هماهنگ كشوري همراه پاسخنامه فيزيك سال سوم تجربي

مجموه نمونه سوالات هماهنگ ...

 • مقطع تحصیلی: دوره آموزش متوسطه قدیم
 • رشته: علوم تجربی
 • پایه: سوم
 • نام درس: فیزیک (3)وآزمایشگاه
مشاهده

مجموه نمونه سوالات هماهنگ كشوري همراه پاسخنامه عربي سال سوم تجربي

مجموه نمونه سوالات هماهنگ ...

 • مقطع تحصیلی: دوره آموزش متوسطه قدیم
 • رشته: علوم تجربی
 • پایه: سوم
 • نام درس: عربی 3
مشاهده
9 / 37 نتیجه 1 / 5 صفحه