انيميشن هاي آموزشي علوم نهم مبحث نيروي اصطحكاك

انيميشن هاي آموزشي علوم نهم ...

 • مقطع تحصیلی: دوره اول متوسطه جدید
 • رشته:
 • پایه: نهم
 • نام درس: علوم تجربی
مشاهده

انيميشن هاي آموزشي فيزيك يازدهم مبحث اتصال به زمين

انيميشن هاي آموزشي فيزيك ...

 • مقطع تحصیلی: دوره دوم متوسطه جدید
 • رشته:
 • پایه: یازدهم
 • نام درس: فیزیک 2
مشاهده

انيميشن هاي آموزشي فيزيك دهم مبحث دماي اشتعال

انيميشن هاي آموزشي فيزيك ...

 • مقطع تحصیلی: دوره دوم متوسطه جدید
 • رشته:
 • پایه: دهم
 • نام درس: فیزیک (1)
مشاهده

انيميشن هاي آموزشي علوم هشتم مبحث آزمايشگاه جداسازي مواد

انيميشن هاي آموزشي علوم ...

 • مقطع تحصیلی: دوره اول متوسطه جدید
 • رشته:
 • پایه: هشتم
 • نام درس: علوم تجربی
مشاهده

انيميشن هاي آموزشي علوم هفتم مبحث انحلال پذيري گازها

انيميشن هاي آموزشي علوم ...

 • مقطع تحصیلی: دوره اول متوسطه جدید
 • رشته:
 • پایه: هفتم
 • نام درس: علوم تجربی
مشاهده

انيميشن هاي آموزشي شيمي دوازدهم مبحث واكنش هاي خنثي سازي

انيميشن هاي آموزشي شيمي ...

 • مقطع تحصیلی: دوره دوم متوسطه جدید
 • رشته:
 • پایه: دوازدهم
 • نام درس: شیمی(3)
مشاهده

انيميشن هاي آموزشي شيمي يازدهم مبحث واكنش هاي خنثي سازي

انيميشن هاي آموزشي شيمي ...

 • مقطع تحصیلی: دوره دوم متوسطه جدید
 • رشته:
 • پایه: یازدهم
 • نام درس: شیمی 2
مشاهده

انيميشن هاي آموزشي فيزيك دوازدهم مبحث طول موج

انيميشن هاي آموزشي فيزيك ...

 • مقطع تحصیلی: دوره دوم متوسطه جدید
 • رشته:
 • پایه: دوازدهم
 • نام درس: فیزیک(3)
مشاهده

انيميشن هاي آموزشي علوم ششم ابتدايي مبحث رعد و برق

انيميشن هاي آموزشي علوم ششم ...

 • مقطع تحصیلی: ابتدایی
 • رشته:
 • پایه: ششم ابتدایی
 • نام درس: علوم تجربی
مشاهده
9 / 44 نتیجه 1 / 5 صفحه