فيلم كمك آموزشي فيزيك دهم مبحث اصل ارشميدس

فيلم كمك آموزشي فيزيك دهم ...

  • مقطع تحصیلی: دوره دوم متوسطه جدید
  • رشته:
  • پایه: دهم
  • نام درس: فیزیک (1)
مشاهده

فيلم كمك آموزشي فيزيك دهم مبحث آزمايش توريچلي

فيلم كمك آموزشي فيزيك دهم ...

  • مقطع تحصیلی: دوره دوم متوسطه جدید
  • رشته:
  • پایه: دهم
  • نام درس: فیزیک (1)
مشاهده
2 / 11 نتیجه 2 / 2 صفحه