فيلم آموزشي شيمي دوازدهم مبحث واكنش هاي خنثي سازي

فيلم آموزشي شيمي دوازدهم ...

 • مقطع تحصیلی: دوره دوم متوسطه جدید
 • رشته: ریاضی و فیزیک
 • پایه: دوازدهم
 • نام درس: شیمی(3)
مشاهده

فيلم آموزشي شيمي يازدهم مبحث واكنش هاي خنثي سازي

فيلم آموزشي شيمي يازدهم ...

 • مقطع تحصیلی: دوره دوم متوسطه جدید
 • رشته: ریاضی و فیزیک
 • پایه: یازدهم
 • نام درس: شیمی 2
مشاهده

فيلم آموزشي فيزيك دوازدهم مبحث طول موج

فيلم آموزشي فيزيك دوازدهم ...

 • مقطع تحصیلی: دوره دوم متوسطه جدید
 • رشته: ریاضی و فیزیک
 • پایه: دوازدهم
 • نام درس: فیزیک(3)
مشاهده

فيلم آموزشي فيزيك دوازدهم مبحث رعد و برق

فيلم آموزشي فيزيك دوازدهم ...

 • مقطع تحصیلی: دوره دوم متوسطه جدید
 • رشته: ریاضی و فیزیک
 • پایه: دوازدهم
 • نام درس: فیزیک(3)
مشاهده

فيلم آموزشي علوم ششم ابتدايي مبحث رعد و برق

فيلم آموزشي علوم ششم ...

 • مقطع تحصیلی: ابتدایی
 • رشته: عمومی
 • پایه: ششم ابتدایی
 • نام درس: علوم تجربی
مشاهده

فيلم آموزشي علوم ششم ابتدايي مبحث سرعت صوت

فيلم آموزشي علوم ششم ...

 • مقطع تحصیلی: ابتدایی
 • رشته: عمومی
 • پایه: ششم ابتدایی
 • نام درس: علوم تجربی
مشاهده

فيلم آموزشي فيزيك دوازدهم مبحث سرعت صوت

فيلم آموزشي فيزيك دوازدهم ...

 • مقطع تحصیلی: دوره دوم متوسطه جدید
 • رشته: ریاضی و فیزیک
 • پایه: دوازدهم
 • نام درس: فیزیک(3)
مشاهده

فيلم آموزشي فيزيك دهم مبحث فشار

فيلم آموزشي فيزيك دهم مبحث ...

 • مقطع تحصیلی: دوره دوم متوسطه جدید
 • رشته: ریاضی و فیزیک
 • پایه: دهم
 • نام درس: فیزیک (1)
مشاهده

فيلم آموزشي علوم هشتم مبحث رنگ آبي اقيانوس

فيلم آموزشي علوم هشتم مبحث ...

 • مقطع تحصیلی: دوره اول متوسطه جدید
 • رشته: عمومی
 • پایه: هشتم
 • نام درس: علوم تجربی
مشاهده
9 / 58 نتیجه 2 / 7 صفحه