فيلم آموزشي علوم هشتم مبحث آينه مقعر

فيلم آموزشي علوم هشتم مبحث ...

 • مقطع تحصیلی: دوره اول متوسطه جدید
 • رشته: عمومی
 • پایه: هشتم
 • نام درس: علوم تجربی
مشاهده

فيلم آموزشي علوم نهم مبحث زمين لرزه

فيلم آموزشي علوم نهم مبحث ...

 • مقطع تحصیلی: دوره اول متوسطه جدید
 • رشته: عمومی
 • پایه: نهم
 • نام درس: علوم تجربی
مشاهده

فيلم آموزشي علوم هفتم مبحث چگالي2

فيلم آموزشي علوم هفتم مبحث ...

 • مقطع تحصیلی: دوره اول متوسطه جدید
 • رشته: عمومی
 • پایه: هفتم
 • نام درس: علوم تجربی
مشاهده

فيلم آموزشي فيزيك دهم مبحث چگالي2

فيلم آموزشي فيزيك دهم مبحث ...

 • مقطع تحصیلی: دوره دوم متوسطه جدید
 • رشته: ریاضی و فیزیک
 • پایه: دهم
 • نام درس: فیزیک (1)
مشاهده

فيلم آموزشي فيزيك يازدهم مبحث بارالكتريكي

فيلم آموزشي فيزيك يازدهم ...

 • مقطع تحصیلی: دوره دوم متوسطه جدید
 • رشته: ریاضی و فیزیک
 • پایه: یازدهم
 • نام درس: فیزیک 2
مشاهده

فيلم آموزشي علوم هشتم مبحث بارالكتريكي

فيلم آموزشي علوم هشتم مبحث ...

 • مقطع تحصیلی: دوره اول متوسطه جدید
 • رشته: عمومی
 • پایه: هشتم
 • نام درس: علوم تجربی
مشاهده

فيلم آموزشي فيزيك يازدهم مبحث شفق

فيلم آموزشي فيزيك يازدهم ...

 • مقطع تحصیلی: دوره دوم متوسطه جدید
 • رشته: ریاضی و فیزیک
 • پایه: یازدهم
 • نام درس: فیزیک 2
مشاهده

فيلم آموزشي علوم نهم مبحث شفق

فيلم آموزشي علوم نهم مبحث ...

 • مقطع تحصیلی: دوره اول متوسطه جدید
 • رشته: عمومی
 • پایه: نهم
 • نام درس: علوم تجربی
مشاهده

فيلم آموزشي فيزيك دهم فصل4 مبحث گرماي ويژه آب

فيلم آموزشي فيزيك دهم فصل4 ...

 • مقطع تحصیلی: دوره دوم متوسطه جدید
 • رشته: ریاضی و فیزیک
 • پایه: دهم
 • نام درس: فیزیک (1)
مشاهده
9 / 58 نتیجه 3 / 7 صفحه