فيلم آموزشي فيزيك دهم فصل 4 مبحث انتقال گرما

فيلم آموزشي فيزيك دهم فصل 4 ...

 • مقطع تحصیلی: دوره دوم متوسطه جدید
 • رشته: ریاضی و فیزیک
 • پایه: دهم
 • نام درس: فیزیک (1)
مشاهده

فيلم آموزشي شيمي دهم مبحث هم جوشي هسته اي

فيلم آموزشي شيمي دهم مبحث ...

 • مقطع تحصیلی: دوره دوم متوسطه جدید
 • رشته: ریاضی و فیزیک
 • پایه: دهم
 • نام درس: شیمی (1)
مشاهده

فيلم آموزشي فيزيك دوازدهم مبحث هم جوشي هسته اي

فيلم آموزشي فيزيك دوازدهم ...

 • مقطع تحصیلی: دوره دوم متوسطه جدید
 • رشته: ریاضی و فیزیک
 • پایه: دوازدهم
 • نام درس: فیزیک(3)
مشاهده

فيلم آموزشي علوم هفتم مبحث هم جوشي هسته اي

فيلم آموزشي علوم هفتم مبحث ...

 • مقطع تحصیلی: دوره اول متوسطه جدید
 • رشته: عمومی
 • پایه: هفتم
 • نام درس: علوم تجربی
مشاهده

فيلم آموزشي فيزيك دهم مبحث قانون سوم نيوتن

فيلم آموزشي فيزيك دهم مبحث ...

 • مقطع تحصیلی: دوره دوم متوسطه جدید
 • رشته: ریاضی و فیزیک
 • پایه: دهم
 • نام درس: فیزیک (1)
مشاهده

فيلم آموزشي علوم هفتم مبحث تصفيه آب

فيلم آموزشي علوم هفتم مبحث ...

 • مقطع تحصیلی: دوره اول متوسطه جدید
 • رشته: عمومی
 • پایه: هفتم
 • نام درس: علوم تجربی
مشاهده

فيلم آموزشي شيمي دوازدهم مبحث تصفيه آب

فيلم آموزشي شيمي دوازدهم ...

 • مقطع تحصیلی: دوره دوم متوسطه جدید
 • رشته: ریاضی و فیزیک
 • پایه: دوازدهم
 • نام درس: شیمی(3)
مشاهده

فيلم آموزشي فيزيك دهم مبحث انبساط گرمايي

فيلم آموزشي فيزيك دهم مبحث ...

 • مقطع تحصیلی: دوره دوم متوسطه جدید
 • رشته:
 • پایه: دهم
 • نام درس: فیزیک (1)
مشاهده

فيلم آموزشي علوم هفتم مبحث صوت

فيلم آموزشي علوم هفتم مبحث ...

 • مقطع تحصیلی: دوره اول متوسطه جدید
 • رشته: عمومی
 • پایه: هفتم
 • نام درس: علوم تجربی
مشاهده
9 / 58 نتیجه 4 / 7 صفحه