فيلم كمك آموزشي فيزيك دهم مبحث نيروي اصطحكاك

فيلم كمك آموزشي فيزيك دهم ...

 • مقطع تحصیلی: دوره دوم متوسطه جدید
 • رشته: ریاضی و فیزیک
 • پایه: دهم
 • نام درس: فیزیک (1)
مشاهده

فيلم كمك آموزشي فيزيك دهم مبحث ويژگي گازهاي داغ

فيلم كمك آموزشي فيزيك دهم ...

 • مقطع تحصیلی: دوره دوم متوسطه جدید
 • رشته: ریاضی و فیزیک
 • پایه: دهم
 • نام درس: فیزیک (1)
مشاهده

فيلم كمك آموزشي فيزيك دهم مبحث كشش سطحي

فيلم كمك آموزشي فيزيك دهم ...

 • مقطع تحصیلی: دوره دوم متوسطه جدید
 • رشته:
 • پایه: دهم
 • نام درس: فیزیک (1)
مشاهده

فيلم آموزشي فيزيك دهم فصل3 مبحث پديده پخش و نفوذ مولكولي

فيلم آموزشي فيزيك دهم فصل3 ...

 • مقطع تحصیلی: دوره دوم متوسطه جدید
 • رشته:
 • پایه: دهم
 • نام درس: فیزیک (1)
مشاهده

فيلم آموزشي فيزيك دهم فصل3 مبحث اصل شناوري

فيلم آموزشي فيزيك دهم فصل3 ...

 • مقطع تحصیلی: دوره دوم متوسطه جدید
 • رشته:
 • پایه: دهم
 • نام درس: فیزیک (1)
مشاهده

فيلم آموزشي علوم هشتم مبحث شفق

فيلم آموزشي علوم هشتم مبحث ...

 • مقطع تحصیلی: دوره اول متوسطه جدید
 • رشته: عمومی
 • پایه: هشتم
 • نام درس: علوم تجربی
مشاهده

فيلم آموزشي علوم نهم مبحث انعكاس جوي

فيلم آموزشي علوم نهم مبحث ...

 • مقطع تحصیلی: دوره اول متوسطه جدید
 • رشته: عمومی
 • پایه: نهم
 • نام درس: علوم تجربی
مشاهده

فيلم آموزشي شيمي يازدهم مبحث چگالي گازها

فيلم آموزشي شيمي يازدهم ...

 • مقطع تحصیلی: دوره دوم متوسطه جدید
 • رشته:
 • پایه: یازدهم
 • نام درس: شیمی 2
مشاهده

فيلم كمك آموزشي علوم هشتم فصل 14 مبحث وارون جانبي

فيلم كمك آموزشي علوم هشتم ...

 • مقطع تحصیلی: دوره اول متوسطه جدید
 • رشته:
 • پایه: هشتم
 • نام درس: علوم تجربی
مشاهده
9 / 58 نتیجه 6 / 7 صفحه