فيلم كمك آموزشي فيزيك يازدهم مبحث رساناهاي ضعيف

فيلم كمك آموزشي فيزيك ...

 • مقطع تحصیلی: دوره دوم متوسطه جدید
 • رشته:
 • پایه: یازدهم
 • نام درس: فیزیک 2
مشاهده

فيلم كمك آموزشي فيزيك دهم فصل 3 مبحث فشار هوا

فيلم كمك آموزشي فيزيك دهم ...

 • مقطع تحصیلی: دوره دوم متوسطه جدید
 • رشته:
 • پایه: دهم
 • نام درس: فیزیک (1)
مشاهده

فيلم كمك آموزشي فيزيك دهم مبحث اصل ارشميدس

فيلم كمك آموزشي فيزيك دهم ...

 • مقطع تحصیلی: دوره دوم متوسطه جدید
 • رشته:
 • پایه: دهم
 • نام درس: فیزیک (1)
مشاهده

فيلم كمك آموزشي فيزيك دهم مبحث آزمايش توريچلي

فيلم كمك آموزشي فيزيك دهم ...

 • مقطع تحصیلی: دوره دوم متوسطه جدید
 • رشته:
 • پایه: دهم
 • نام درس: فیزیک (1)
مشاهده
4 / 58 نتیجه 7 / 7 صفحه