فيلم كمك آموزشي فيزيك دهم مبحث نيروي اصطحكاك

فيلم كمك آموزشي فيزيك دهم ...

 • مقطع تحصیلی: دوره دوم متوسطه جدید
 • رشته: ریاضی و فیزیک
 • پایه: دهم
 • نام درس: فیزیک (1)
مشاهده

فيلم كمك آموزشي فيزيك دهم مبحث ويژگي گازهاي داغ

فيلم كمك آموزشي فيزيك دهم ...

 • مقطع تحصیلی: دوره دوم متوسطه جدید
 • رشته: ریاضی و فیزیک
 • پایه: دهم
 • نام درس: فیزیک (1)
مشاهده

فيلم كمك آموزشي فيزيك دهم مبحث كشش سطحي

فيلم كمك آموزشي فيزيك دهم ...

 • مقطع تحصیلی: دوره دوم متوسطه جدید
 • رشته:
 • پایه: دهم
 • نام درس: فیزیک (1)
مشاهده

فيلم كمك آموزشي علوم هشتم فصل 14 مبحث وارون جانبي

فيلم كمك آموزشي علوم هشتم ...

 • مقطع تحصیلی: دوره اول متوسطه جدید
 • رشته:
 • پایه: هشتم
 • نام درس: علوم تجربی
مشاهده

فيلم كمك آموزشي فيزيك يازدهم مبحث رساناهاي ضعيف

فيلم كمك آموزشي فيزيك ...

 • مقطع تحصیلی: دوره دوم متوسطه جدید
 • رشته:
 • پایه: یازدهم
 • نام درس: فیزیک 2
مشاهده

فيلم كمك آموزشي فيزيك دهم فصل 3 مبحث فشار هوا

فيلم كمك آموزشي فيزيك دهم ...

 • مقطع تحصیلی: دوره دوم متوسطه جدید
 • رشته:
 • پایه: دهم
 • نام درس: فیزیک (1)
مشاهده

فيلم كمك آموزشي فيزيك دهم مبحث اصل ارشميدس

فيلم كمك آموزشي فيزيك دهم ...

 • مقطع تحصیلی: دوره دوم متوسطه جدید
 • رشته:
 • پایه: دهم
 • نام درس: فیزیک (1)
مشاهده

فيلم كمك آموزشي فيزيك دهم مبحث آزمايش توريچلي

فيلم كمك آموزشي فيزيك دهم ...

 • مقطع تحصیلی: دوره دوم متوسطه جدید
 • رشته:
 • پایه: دهم
 • نام درس: فیزیک (1)
مشاهده
8 / 53 نتیجه 6 / 6 صفحه