فيلم آموزشي فصل اول حسابان دوازدهم

فيلم آموزشي فصل اول حسابان ...

 • مقطع تحصیلی: دوره دوم متوسطه جدید
 • رشته: ریاضی و فیزیک
 • پایه: دوازدهم
 • نام درس: حسابان(2)
مشاهده

فيلم آموزشي درس اول فارسي هفتم

فيلم آموزشي درس اول فارسي ...

 • مقطع تحصیلی: دوره اول متوسطه جدید
 • رشته: عمومی
 • پایه: هفتم
 • نام درس: فارسی
مشاهده

نمونه سوال حل شده درس اول هويت اجتماعي دوازدهم تجربي

نمونه سوال حل شده درس اول ...

 • مقطع تحصیلی: دوره دوم متوسطه جدید
 • رشته: ریاضی و فیزیک
 • پایه: دوازدهم
 • نام درس: هویت اجتماعی
مشاهده

نمونه سوال حل شده فصل اول،درس اول هندسه يازدهم رياضي

نمونه سوال حل شده فصل ...

 • مقطع تحصیلی: دوره دوم متوسطه جدید
 • رشته: ریاضی و فیزیک
 • پایه: یازدهم
 • نام درس: هندسه 2
مشاهده

نمونه سوال حل شده درس اول جغرافيا دهم انساني

نمونه سوال حل شده درس اول ...

 • مقطع تحصیلی: دوره دوم متوسطه جدید
 • رشته: ادبیات و علوم انسانی
 • پایه: دهم
 • نام درس: جغرافیای ایران
مشاهده

نمونه سوال حل شده درس اول رياضي نهم

نمونه سوال حل شده درس اول ...

 • مقطع تحصیلی: دوره اول متوسطه جدید
 • رشته: عمومی
 • پایه: نهم
 • نام درس: ریاضی
مشاهده

نمونه سوال حل شده درس اول عربي هشتم

نمونه سوال حل شده درس اول ...

 • مقطع تحصیلی: دوره اول متوسطه جدید
 • رشته: عمومی
 • پایه: هشتم
 • نام درس: عربی
مشاهده

نمونه سوال حل شده درس اول زبان انگليسي هفتم

نمونه سوال حل شده درس اول ...

 • مقطع تحصیلی: دوره اول متوسطه جدید
 • رشته: عمومی
 • پایه: هفتم
 • نام درس: زبان انگلیسی
مشاهده

نكات و خلاصه فصل اول فلسفه دوازدهم انساني

نكات و خلاصه فصل اول فلسفه ...

 • مقطع تحصیلی: دوره دوم متوسطه جدید
 • رشته: ادبیات و علوم انسانی
 • پایه: دوازدهم
 • نام درس: فلسفه
مشاهده
9 / 62 نتیجه 6 / 7 صفحه