چه دانش آموزاني امكان تحصيل در مدرسه اينترنتي را دارند؟


دانش آموزانی که در خارج از کشور زندگی می کنند و امکان دسترسی به مدرسه ایرانی را ندارند و یا به هر دلیلی امکان حضور در مدرسه ایرانی را ...

  • دانش آموزانی که در خارج از کشور زندگی می کنند و امکان دسترسی به مدرسه ایرانی را ندارند و یا به هر دلیلی امکان حضور در مدرسه ایرانی را ندارد
  • دانش آموزانی که به هر دلیل ترک تحصیل کرده و اکنون تمایل به ادامه تحصیل دارند.
  • دانش آموزانی که به هر دلیل مجبور به ترک ایران شده و برای ادامه تحصیل تمایل به دریافت مدرک از وزارت آموزش و پرورش ایران را دارند.

تاریخ انتشار دوشنبه 27 فروردین 1397
شماره مطلب 159
دفعات دیده شده 514
آخرین مشاهده 1 روز پیش