هزينه هاي تحصيل در مدرسه به چه صورت است؟


هزینه های خدمات اصلی براساس نرخ مصوب وزارت آموزش و پرورش در هر سال تعیین می شود.

هزینه های خدمات اصلی براساس نرخ مصوب وزارت آموزش و پرورش در هر سال تعیین می شود.

تاریخ انتشار دوشنبه 27 فروردین 1397
شماره مطلب 161
دفعات دیده شده 380
آخرین مشاهده 17 ساعت پیش