وضعيت اقامت دانش آموز براي تحصيل در اين مدرسه به چه صورت بايد باشد؟


دانش آموز می بایست ویزای اقامت در کشور مورد نظر را دارا باشد. (حداقل برای یک ترم)

دانش آموز می بایست ویزای اقامت در کشور مورد نظر را دارا باشد. (حداقل برای یک ترم)

تاریخ انتشار دوشنبه 27 فروردین 1397
شماره مطلب 163
دفعات دیده شده 705
آخرین مشاهده 15 ساعت پیش