مدرك ارائه شده به چه صورت است و چه ميزان اعتبار دارد؟


بعد از پایان تحصیل، مدرک تحصیلی با  تأیید وزارت آموزش و پرورش تحویل دانش آموز می گردد.

بعد از پایان تحصیل، مدرک تحصیلی با  تأیید وزارت آموزش و پرورش تحویل دانش آموز می گردد.

تاریخ انتشار دوشنبه 27 فروردین 1397
شماره مطلب 165
دفعات دیده شده 727
آخرین مشاهده 3 روز پیش