نقش مدرسه در ارزشيابي و نمرات پاياني چه ميزان است؟


نمرات مستمر که شامل تعامل دانش آموز و پشتیبان در حل تکالیف و نمره امتحان میان ترم می باشد در نمره پایانی نقش مستقیم دارد.

نمرات مستمر که شامل تعامل دانش آموز و پشتیبان در حل تکالیف و نمره امتحان میان ترم می باشد در نمره پایانی نقش مستقیم دارد.


تاریخ انتشار دوشنبه 27 فروردین 1397
شماره مطلب 168
دفعات دیده شده 1146
آخرین مشاهده 11 ساعت پیش