انيميشن آموزشي علوم هشتم مبحث آينه مقعر

انيميشن آموزشي علوم هشتم ...

 • مقطع تحصیلی: دوره اول متوسطه جدید
 • رشته: عمومی
 • پایه: هشتم
 • نام درس: علوم تجربی
مشاهده

انيميشن هاي آموزشي علوم هشتم مبحث رنگ آبي اقيانوس

انيميشن هاي آموزشي علوم ...

 • مقطع تحصیلی: دوره اول متوسطه جدید
 • رشته: عمومی
 • پایه: هشتم
 • نام درس: علوم تجربی
مشاهده

انيميشن آموزشي فيزيك دهم مبحث فشار

انيميشن آموزشي فيزيك دهم ...

 • مقطع تحصیلی: دوره دوم متوسطه جدید
 • رشته: ریاضی و فیزیک
 • پایه: دهم
 • نام درس: فیزیک (1)
مشاهده

انيميشن آموزشي مبحث سرعت صوت

انيميشن آموزشي مبحث سرعت ...

 • مقطع تحصیلی: دوره دوم متوسطه جدید
 • رشته: ریاضی و فیزیک
 • پایه: دوازدهم
 • نام درس: فیزیک(3)
مشاهده

انيميشن آموزشي مبحث رعد و برق

انيميشن آموزشي مبحث رعد و ...

 • مقطع تحصیلی: ابتدایی
 • رشته: عمومی
 • پایه: ششم ابتدایی
 • نام درس: علوم تجربی
مشاهده

انيميشن آموزشي فيزيك دوازدهم مبحث طول موج

انيميشن آموزشي فيزيك ...

 • مقطع تحصیلی: دوره دوم متوسطه جدید
 • رشته: ریاضی و فیزیک
 • پایه: دوازدهم
 • نام درس: فیزیک(3)
مشاهده

انيميشن هاي آموزشي شيمي دوازدهم مبحث واكنش هاي خنثي سازي

انيميشن هاي آموزشي شيمي ...

 • مقطع تحصیلی: دوره دوم متوسطه جدید
 • رشته: ریاضی و فیزیک
 • پایه: دوازدهم
 • نام درس: شیمی(3)
مشاهده

انيميشن آموزشي مبحث انحلال پذيري گازها

انيميشن آموزشي مبحث انحلال ...

 • مقطع تحصیلی: دوره اول متوسطه جدید
 • رشته: عمومی
 • پایه: هفتم
 • نام درس: علوم تجربی
مشاهده

انيميشن آموزشي علوم هشتم مبحث آزمايشگاه جداسازي مواد

انيميشن آموزشي علوم هشتم ...

 • مقطع تحصیلی: دوره اول متوسطه جدید
 • رشته: عمومی
 • پایه: هشتم
 • نام درس: علوم تجربی
مشاهده
9 / 43 نتیجه 4 / 5 صفحه