انيميشن آموزشي مبحث اتصال به زمين

انيميشن آموزشي مبحث اتصال ...

 • مقطع تحصیلی: دوره دوم متوسطه جدید
 • رشته: ریاضی و فیزیک
 • پایه: یازدهم
 • نام درس: فیزیک 2
مشاهده

انيميشن آموزشي مبحث نيروي اصطحكاك

انيميشن آموزشي مبحث نيروي ...

 • مقطع تحصیلی: دوره اول متوسطه جدید
 • رشته: عمومی
 • پایه: نهم
 • نام درس: علوم تجربی
مشاهده

انيميشن هاي آموزشي فيزيك دهم فصل 4 مبحث انتقال گرما

انيميشن هاي آموزشي فيزيك ...

 • مقطع تحصیلی: دوره دوم متوسطه جدید
 • رشته: ریاضی و فیزیک
 • پایه: دهم
 • نام درس: فیزیک (1)
مشاهده

انيميشن هاي آموزشي فيزيك دهم فصل4 مبحث گرماي ويژه آب

انيميشن هاي آموزشي فيزيك ...

 • مقطع تحصیلی: دوره دوم متوسطه جدید
 • رشته: ریاضی و فیزیک
 • پایه: دهم
 • نام درس: فیزیک (1)
مشاهده

انيميشن آموزشي علوم هشتم فصل 14 مبحث وارون جانبي

انيميشن آموزشي علوم هشتم ...

 • مقطع تحصیلی: دوره اول متوسطه جدید
 • رشته: عمومی
 • پایه: هشتم
 • نام درس: علوم تجربی
مشاهده

انيميشن آموزشي علوم نهم انعكاس جوي

انيميشن آموزشي علوم نهم ...

 • مقطع تحصیلی: دوره اول متوسطه جدید
 • رشته: عمومی
 • پایه: نهم
 • نام درس: علوم تجربی
مشاهده

انيميشن آموزشي چگالي گازها

انيميشن آموزشي چگالي گازها

 • مقطع تحصیلی: دوره دوم متوسطه جدید
 • رشته: ریاضی و فیزیک
 • پایه: دهم
 • نام درس: فیزیک (1)
مشاهده
7 / 43 نتیجه 5 / 5 صفحه