انيميشن آموزشي مبحث شفق

انيميشن آموزشي مبحث شفق

 • مقطع تحصیلی: دوره اول متوسطه جدید
 • رشته: عمومی
 • پایه: هشتم
 • نام درس: علوم تجربی
مشاهده

انيميشن آموزشي مبحث فلورايد

انيميشن آموزشي مبحث ...

 • مقطع تحصیلی: عمومی
 • رشته: عمومی
 • پایه: عمومی
 • نام درس: عمومی
مشاهده

انيميشن آموزشي مبحث رزونانس

انيميشن آموزشي مبحث ...

 • مقطع تحصیلی: عمومی
 • رشته: عمومی
 • پایه: عمومی
 • نام درس: عمومی
مشاهده

انيميشن آموزشي مبحث خراب شدگي دندان ها

انيميشن آموزشي مبحث خراب ...

 • مقطع تحصیلی: عمومی
 • رشته: عمومی
 • پایه: عمومی
 • نام درس: عمومی
مشاهده

انيميشن آموزشي مبحث فشار

انيميشن آموزشي مبحث فشار

 • مقطع تحصیلی: عمومی
 • رشته: عمومی
 • پایه: عمومی
 • نام درس: عمومی
مشاهده

انيميشن آموزشي مبحث گاز هليوم

انيميشن آموزشي مبحث گاز ...

 • مقطع تحصیلی: عمومی
 • رشته: عمومی
 • پایه: عمومی
 • نام درس: عمومی
مشاهده

انيميشن آموزشي فيزيك دهم فصل 3 مبحث فشار هوا

انيميشن آموزشي فيزيك دهم ...

 • مقطع تحصیلی: دوره دوم متوسطه جدید
 • رشته: ریاضی و فیزیک
 • پایه: دهم
 • نام درس: فیزیک (1)
مشاهده

انيميشن آموزشي مبحث بارالكتريكي

انيميشن آموزشي مبحث ...

 • مقطع تحصیلی: دوره دوم متوسطه جدید
 • رشته: ریاضی و فیزیک
 • پایه: یازدهم
 • نام درس: فیزیک 2
مشاهده

انيميشن آموزشي مبحث هم جوشي هسته اي

انيميشن آموزشي مبحث هم جوشي ...

 • مقطع تحصیلی: دوره دوم متوسطه جدید
 • رشته: ریاضی و فیزیک
 • پایه: دوازدهم
 • نام درس: فیزیک(3)
مشاهده
9 / 43 نتیجه 1 / 5 صفحه