آزمایش انرژی پارک اسکیت

آزمایش فیزیک دهم مبحث انرژی پارک اسکیت

در این آزمایش ساده میزان ارتباط انرژی جنبشی و پتانسیل یک اسکیت باز را با توجه به جرم اسیکت باز و اصطکاک سطح پیست اسکیت بررسی می کنیم. همچنین دسترسی به نمودار انرژی های پتانسیل و جنبشی لحظه ای اسکیت باز به ما در درک رابطه میان این پارامترها کمک می کند. برای انجام این […]
ادامه مطلب

آزمایش علوم هفتم مبحث انرژی پارک اسکیت

وقتی که جسمی بر روی ارتفاعی قرار دارد انرژی پتانسیل در آن وجود دارد، اما هنگامی که آن را رها می کنید به تناسب موقعیتش دارای مقداری انرژی جنبشی نیز می گردد. هنگامی که جسم بر روی سکو قرار دارد به دلیل ارتفاعی که از سطح زمین دارد دارای انرژی پتانسیل است. اما هنگامی که آن […]
ادامه مطلب
X