آزمایش بالن و الکتریسیته ساکن

آزمایش علوم هشتم مبحث بالن و الکتریسیته ساکن

این آزمایش با مالش بادکنک بر لباس پشمی آزمایش مالش دو جسم برهم و باردار کردن آن ها شبیه سازی شده است که با مشاهده جزییاتی مانند نوع بار و جهت انتقال آن ها قابل بررسی است. این آزمایش با مالش بادکنک بر لباس پشمی آزمایش مالش دو جسم برهم و باردار کردن آن ها […]
ادامه مطلب
X