آزمایش تعادل

آزمایش علوم نهم مبحث تعادل

در این آزمایش در یک سیستم با استفاده از اجرام متفاوت و در نظر گرفتن فاصله هر یک از مرکز سیستم سعی می کنیم تعادل را برقرار کنیم و می توانیم نتیجه بگیریم که با فاصله گرفتن از مرکز اعمال نیرو در سمت جرم مورد نظر افزایش میابد. در این آزمایش در یک سیستم با […]
ادامه مطلب
X