آزمایش جرم ها و فنرها

آزمایش فیزیک دوازدهم مبحث جرم ها و فنرها

در این آزمایش با در دسترس داشتن سه فنر و اجرام متفاوت به قانون فنرها می پردازیم. همچنین به طور شهودی به رابطه میان نوسان فنر با ثابت فنر، جرم اجسام، ثابت گرانش پی می بریم. برای مثال هرچه ثابت فنر بزرگ تر باشد نوسان کم دامنه تر خواهد شد و یا هر چه گرانش […]
ادامه مطلب
X