آزمایش حالت مواد

آزمایش فیزیک دهم مبحث حالت مواد

در این آزمایش می توانیم تغییر فاز یا تغییر حالت مواد را با دادن گرما به سیستم یا گرفتن گرما از آن بررسی کنیم. همانطور که مشاهده می کنید با حرارت دادن، مولکول ها دمایشان بالاتر می رود و جنبش آنها بیشتر می شود و در فضای ظرف پراکنده می شوند. ولی اگر گرما را […]
ادامه مطلب
X