آزمایش حرکت در دو بعد

آزمایش فیزیک دوازدهم مبحث حرکت در دو بعد

در این آزمایش با دادن جهت و سرعت های مختلف به کفشدوزک می توانیم تاثیر سرعت داده شده را در شکل و مسیر حرکت متحرک مشاهده کنیم همچنین دانش آموز می تواند حرکت دایره ای و جهت یردار سرعت را در آن مشاهده کند. برای انجام این آزمایش اینجا کلیک کنید.
ادامه مطلب
X