آزمایش خازن

آزمایش فیزیک یازدهم مبحث آزمایشگاه خازن

در فضای این آزمایش با مدار و اجزای آن آشنا می شویم و به بررسی ساختار خازن و وابستگی آن به مولفه های مختلف می پردازیم از جمله فاصله و مساحت صفحه ها. همچنین با انجام این ازمایش قابلیت قرار دادن دی الکتریک با ویژگی های مختلف در میان خازن و داشتن سری های مختلف […]
ادامه مطلب
X