آزمایش دوران کفشدوزک

آزمایش فیزیک دوازدهم مبحث دوران کفشدوزک

این آزمایش دارای دو بخش است که به شرح هر یک می پردازیم: 1-در آزمایش اول می توانیم با به حرکت در آوردن متحرک جهت بردارهای سرعت و شتاب  کفشدوزک را مشاهده کنیم. 2- در قسمت دوم ازمایش با توجه به شیوه حرکت کفشدوزک می توانیم تغییرات زاویه بردار مکان، سرعت زاویه ای و موقعیت […]
ادامه مطلب
X