آزمایش فشار شاره ها

آزمایش علوم نهم مبحث فشار شاره ها

این شبیه ساز شامل سه آزمایش مجزا مربوط به فشار می باشد که بررسی هر یک می پردازیم: همه ی افراد فشار مایعات را در زندگی روزمره خود احساس کرده اند. مثلاً هنگامی که انگشت خود را جلوی خروجی یک شلنگ آب بگیرید، فشار آب را احساس می کنید. یا اگر در دریا در عمق […]
ادامه مطلب

آزمایش فیزیک دهم مبحث فشار شاره ها

این شبیه ساز شامل سه آزمایش مجزا مربوط به فشار می باشد که بررسی هر یک می پردازیم: 1-در این آزمایش با توجه به قانون فشار در مایعات  می توانیم فشار در مایع های مایع های مختلف با اشکال متفاوت را بررسی کنیم. در این بررسی می توانیم تاثیر تغییرات ارتفاع وچگالی در این انوازه […]
ادامه مطلب
X