آزمایش فشار شاره

آزمایش فیزیک یازدهم مبحث فشار شاره ها

این شبیه ساز شامل سه آزمایش مجزا مربوط به فشار می باشد که بررسی هر یک می پردازیم: 1-در این آزمایش با توجه به قانون فشار در مایعات می توانیم فشار در مایع های مختلف با اشکال متفاوت را بررسی کنیم. در این بررسی می توانیم تاثیر تغییرات ارتفاع و چگالی در این اندازه گیری مشاهده […]
ادامه مطلب
X