آزمایش قانون برنولی

آزمایش فیزیک دهم مبحث قانون برنولی

در این آزمایش می توانیم مبحث قانون برنولی را به طور کامل بررسی کنیم. قانون برنولی می گوید: اگر سرعت یک سیال افزایش پیدا کند، فشاری که بر یک سطح وارد می کند کاهش می یابد و بالعکس. به عبارتی فشار و سرعت یک سیال با یکدیگر نسبت عکس دارند. اثر برنولی توسط ریاضی دان و فیزیکدان […]
ادامه مطلب
X