آزمایش قانون هوک

آزمایش فیزیک دهم مبحث قانون هوک

در این آزمایش با داشتن ثابت فنر و نیرویی که به آن وارد می کنیم می توانیم انرژی پتانسیل کشسانی که در فنر ذخیره می شود را محاسبه کنیم. همچنین با تغییر دادن فاکتورهایی مثل ثابت فنر و نیرویی که وارد میکنیم تاثیر این تغییرات را بر عملکرد فنر و نیروی کشسانی ذخیره شده در […]
ادامه مطلب

آزمایش فیزیک دوازدهم مبحث قانون هوک

در این آزمایش با داشتن ثابت فنر و نیرویی که به آن وارد می کنیم می توانیم انرژی پتانسیل کشسانی که در فنر ذخیره می شود را محاسبه کنیم. همچنین با تغییر دادن فاکتورهایی مثل ثابت فنر و نیرویی که وارد میکنیم تاثیر این تغییرات را بر عملکرد فنر و نیروی کشسانی ذخیره شده در […]
ادامه مطلب
X