آزمایش مرد متحرک

آزمایش فیزیک دوازدهم مبحث مردمتحرک

این آزمایش دارای دو بخش است که به شرح هر یک می پردازیم: 1- درآزمایش اول مردی به عنوان متحرک یک حرکت تک بعدی طراحی شده است که می توانیم انواع حرکت در خط راست را با بررسی شتاب، سرع و مکان متحرک مشاهده کنیم. این آزمایش به ما کمک می کند حرکت شتاب ثابت […]
ادامه مطلب
X