آزمایش مقدمه گازها

آزمایش فیزیک دهم مبحث مقدمه گازها

در بخش اول این آزمایش می توانیم شکل حرکت کاتوره ای متناسب با گرم یا سرد شدن فضا را مشاهده کنیم و کاربرد قوانین گازها را مشاهده نماییم. در این بخش به وسیله ی تلمبه ماده (مولکول) را به داخل مخزن هدایت می کنیم، سپس با دادن حرارت و گرما به ظرف مشاهده می نمایید […]
ادامه مطلب
X