آزمایش نیروها و حرکت

آزمایش علوم نهم مبحث نیروها و حرکت

در این آزمایش با وارد کردن نیرو به جسم مورد نظر آن را به حرکت در می آوریم و می توانیم بردارهای تجزیه شده نیروهای وارد بر جسم را حین حرکت مشاهده کنیم و در صورت تمایل می توانیم نیروی اصطکاک را نیز به حرکت اضافه کنیم. همچنین در قسمت بعدی نمودار نیرو زمان حرکت […]
ادامه مطلب

آزمایش فیزیک دوازدهم مبحث نیروها و حرکت

در این آزمایش با وارد کردن نیرو به جسم مورد نظر آن را به حرکت در می آوریم و می توانیم بردارهای تجزیه شده نیروهای وارد بر جسم را حین حرکت مشاهده کنیم و در صورت تمایل می توانیم نیروی اصطکاک را نیز به حرکت اضافه کنیم. همچنین در قسمت بعدی نمودار نیرو زمان حرکت […]
ادامه مطلب
X