آزمایش نیروی گرانشی

آزمایش فیزیک دهم مبحث نیروی گرانشی

در این آزمایش به قانون گرانش بین دو جسم می پرازیم که متناسب است با جرم دو جسم و معکوس مجذور فاصله آن دو. دانش آموز می تواند با تغییردادن فاصله و جرم دو جسم تغییر نیروی گرانشی اعمال شده بین دو جسم  را مشاهده نماید. نیرویی که دو جسم دارای جرم به هم وارد […]
ادامه مطلب

آزمایش فیزیک دوازدهم مبحث نیروی گرانشی

 در این آزمایش به قانون گرانش بین دو جسم می پرازیم که متناسب است با جرم دو جسم و معکوس مجذور فاصله آن دو. دانش آموز می تواند با تغییردادن فاصله و جرم دو جسم تغییر نیروی گرانشی اعمال شده بین دو جسم  را مشاهده نماید. نیرویی که دو جسم دارای جرم به هم وارد […]
ادامه مطلب
X