آزمایش نیرو در یک بعد

آزمایش فیزیک دوازدهم مبحث نیرو در یک بعد

این آزمایش با توجه به قانون سوم نیوتن طراحی شده است در این آزمایش با اعمال نیروی مورد نظز در جهت و حقدار مدنظر می توانیم جهت و اندازه نیروی اصطکاک وارد برجسم متحرک را مشاهده نماییم همچنین جهت و اندازه نیرو کل وارد بر سیستم را بررسی کنیم. برای انجام این آزمایش اینجا کلیک […]
ادامه مطلب
X