آزمایش هاکی روی چمن الکتریکی

آزمایش فیزیک یازدهم مبحث هاکی روی چمن الکتریکی

موضوعاتی که در این آزمایش مورد بررسی قرار می گیرند: الکتریسیته، بارهای الکتریکی و میدان الکتریکی هستند. اهداف آزمایش: متغیرهایی را تعیین کنید که بر نحوه تعامل اجسام باردار تأثیر می گذارند. نحوه تعامل اجسام باردار را پیش بینی کنید. قدرت و جهت میدان الکتریکی اطراف جسم باردار را شرح دهید. از نمودارهای بدن آزاد […]
ادامه مطلب
X