آزمایش ولتاژ

آزمایش علوم هشتم مبحث John Travoltage

در این آزمایش ساده به علت برق گرفتگی جزیی هنگام لمس اجسام مختلف پی می بریم. در این آزمایش با مالش پای شخص مورد نظر به فرش بدن او را باردار می کنیم و او با لمس یک فلز دچار برق گرفتگی جزیی می شود. باردار کردن اجسام از طریق فرآیند اصطکاک شامل مالش یک ذره به […]
ادامه مطلب
X