آزمایش چگالی

آزمایش فیزیک دهم مبحث چگالی

در این آزمایش می توانیم را مبحث چگالی به طور کامل بررسی کنیم. چگالی نسبت جرم جسم ( مواد سازنده یک جسم ) به حجم آن جسم ( مقدار فضایی که جسم اشغال می کند ) است که جرم حجمی نامیده شده است. نام دیگر چگالی، دانسیته است. چگالی ماده با توجه به دما و فشار متغییر […]
ادامه مطلب
X