آزمایش کیت ساخت مدار(DC)

آزمایش فیزیک یازدهم مبحث کیت ساخت مدار(DC)

کیت ساخت مدار(DC) مداری است که قطعات به صورت زنجیره ای متوالی به هم وصل می‌شوند. این روش باعث می‌شود تا تنها  یک مسیر برای عبور جریان وجود داشته باشد. مدار موازی مداری است که در آن اجزا به صورت موازی به یکدیگر متصل می‌شوند. بنابراین جریان از چندین مسیر عبور خواهد کرد. از ولت متر برای […]
ادامه مطلب
X