آزمایش گرانش و مدار

آزمایش فیزیک دوازدهم مبحث گرانش و مدار

در این آزمایش به بررسی انرژی پتانسیل گرانشی بین دو جسم می پردازیم و در میابیم این نیرو گرانش بین دو جسم ( به طور خاص اجرام آسمانی در این آزمایش بررسی شده است) به جرم و فاصله اجرام از هم مرتبط است. برای انجام این آزمایش اینجا کلیک کنید.
ادامه مطلب

آزمایش فیزیک دهم مبحث گرانش و مدار

در این آزمایش به بررسی انرژی پتانسیل گرانشی بین دو جسم می پردازیم و در میابیم این نیرو گرانش بین دو جسم ( به طور خاص اجرام آسمانی در این آزمایش بررسی شده است) به جرم و فاصله اجرام از هم مرتبط است. برای انجام این آزمایش اینجا کلیک کنید.
ادامه مطلب
X