انرژی جنبشی

آزمایش علوم هفتم مبحث پایستگی انرژی، انرژی جنبشی، انرژی پتانسیل

قانون پایستگی انرژی می گوید: مقدار انرژی در هر فرآیندی ثابت است. ممکن است حجم اندازه و یا حالت آن تغییر کند یا از سیستمی به سیستم دیگر بدل شود، اما مقدار آن همواره ثابت خواهد بود. در فیزیک، سیستم به مجموعه‌ای از اشیاء گفته می‌شود که اثرات فیزیکی همچون نیرو روی آن‌ها بررسی می‌شود. […]
ادامه مطلب

آزمایش فیزیک دهم مبحث پایستگی انرژی، انرژی جنبشی، انرژی پتانسیل

قانون پایستگی انرژی می گوید: مقدار انرژی در هر فرآیندی ثابت است. شکل آن ممکن است تغییر کند یا از سیستمی به سیستم دیگر منتقل شود، اما مقدار آن همواره ثابت خواهد بود. در فیزیک، سیستم به مجموعه‌ای از اشیاء گفته می‌شود که اثرات فیزیکی همچون نیرو روی آن‌ها بررسی می‌شود. اگر می‌خواهیم حرکت جسمی را با […]
ادامه مطلب
X