علوم نهم

آزمایش علوم نهم مبحث سطح شیبدار: نیروها و حرکت

مباحثی که در این آزمایش مورد بررسی قرار می گیرند: نیرو، موقعیت، سرعت و شتاب هستند و اهداف یادگیری شامل: پیش بینی کنید که چگونه یک نیروی خارجی بر سرعت و جهت حرکت یک جسم تأثیر می گذارد، از نظر کیفی، اثرات با کمک نمودار بدن آزاد، نمودارهای بدن آزاد را برای رسم نمودارهای موقعیت، […]
ادامه مطلب

آزمایش علوم نهم مبحث تعادل

در این آزمایش در یک سیستم با استفاده از اجرام متفاوت و در نظر گرفتن فاصله هر یک از مرکز سیستم سعی می کنیم تعادل را برقرار کنیم و می توانیم نتیجه بگیریم که با فاصله گرفتن از مرکز اعمال نیرو در سمت جرم مورد نظر افزایش میابد. در این آزمایش در یک سیستم با […]
ادامه مطلب

آزمایش علوم نهم مبحث فشار شاره ها

این شبیه ساز شامل سه آزمایش مجزا مربوط به فشار می باشد که بررسی هر یک می پردازیم: همه ی افراد فشار مایعات را در زندگی روزمره خود احساس کرده اند. مثلاً هنگامی که انگشت خود را جلوی خروجی یک شلنگ آب بگیرید، فشار آب را احساس می کنید. یا اگر در دریا در عمق […]
ادامه مطلب
X