علوم هفتم

آزمایش علوم هفتم مبحث انرژی پارک اسکیت

وقتی که جسمی بر روی ارتفاعی قرار دارد انرژی پتانسیل در آن وجود دارد، اما هنگامی که آن را رها می کنید به تناسب موقعیتش دارای مقداری انرژی جنبشی نیز می گردد. هنگامی که جسم بر روی سکو قرار دارد به دلیل ارتفاعی که از سطح زمین دارد دارای انرژی پتانسیل است. اما هنگامی که آن […]
ادامه مطلب

آزمایش علوم هفتم مبحث پایستگی انرژی، انرژی جنبشی، انرژی پتانسیل

قانون پایستگی انرژی می گوید: مقدار انرژی در هر فرآیندی ثابت است. ممکن است حجم اندازه و یا حالت آن تغییر کند یا از سیستمی به سیستم دیگر بدل شود، اما مقدار آن همواره ثابت خواهد بود. در فیزیک، سیستم به مجموعه‌ای از اشیاء گفته می‌شود که اثرات فیزیکی همچون نیرو روی آن‌ها بررسی می‌شود. […]
ادامه مطلب
X