فیزیک دوازدهم

آزمایش فیزیک دوازدهم مبحث سطح شیبدار: نیروها و حرکت

در این آزمایش با وارد کردن نیرو به جسم مورد نظر آن را بر روی یک مسیر صاف و سپس سطح شیبدار به حرکت در می آوریم و می توانیم بردارهای تجزیه شده نیروهای وارد بر جسم را حین حرکت مشاهده کنیم و در صورت تمایل می توانیم نیروی اصطکاک را نیز به حرکت اضافه […]
ادامه مطلب

آزمایش فیزیک دوازدهم مبحث نیروی گرانشی

 در این آزمایش به قانون گرانش بین دو جسم می پرازیم که متناسب است با جرم دو جسم و معکوس مجذور فاصله آن دو. دانش آموز می تواند با تغییردادن فاصله و جرم دو جسم تغییر نیروی گرانشی اعمال شده بین دو جسم  را مشاهده نماید. نیرویی که دو جسم دارای جرم به هم وارد […]
ادامه مطلب

آزمایش فیزیک دوازدهم مبحث نیروها و حرکت

در این آزمایش با وارد کردن نیرو به جسم مورد نظر آن را به حرکت در می آوریم و می توانیم بردارهای تجزیه شده نیروهای وارد بر جسم را حین حرکت مشاهده کنیم و در صورت تمایل می توانیم نیروی اصطکاک را نیز به حرکت اضافه کنیم. همچنین در قسمت بعدی نمودار نیرو زمان حرکت […]
ادامه مطلب

آزمایش فیزیک دوازدهم مبحث سطح شیبدار

این آزمایش در دو قسمت ساده و پیشرفت آماده شده است. در این آزمایش دانش آموز می تواند حرکت یک جسم بر روی یک سطح شیب دار را مشاهده نماید و بر متحرک نیرو وارد کند و تاثیرتغییرات ارتفاع را در نوع شتاب و حرکت مشاهده نمود. همچنین در قسمت پیشرفته آزمایش در حین این […]
ادامه مطلب

آزمایش فیزیک دوازدهم مبحث حرکت در دو بعد

در این آزمایش با دادن جهت و سرعت های مختلف به کفشدوزک می توانیم تاثیر سرعت داده شده را در شکل و مسیر حرکت متحرک مشاهده کنیم همچنین دانش آموز می تواند حرکت دایره ای و جهت یردار سرعت را در آن مشاهده کند. برای انجام این آزمایش اینجا کلیک کنید.
ادامه مطلب

آزمایش فیزیک دوازدهم مبحث نیرو در یک بعد

این آزمایش با توجه به قانون سوم نیوتن طراحی شده است در این آزمایش با اعمال نیروی مورد نظز در جهت و حقدار مدنظر می توانیم جهت و اندازه نیروی اصطکاک وارد برجسم متحرک را مشاهده نماییم همچنین جهت و اندازه نیرو کل وارد بر سیستم را بررسی کنیم. برای انجام این آزمایش اینجا کلیک […]
ادامه مطلب
X