طول مدت هر پايه تحصيلي چه مقدار است؟


یک سال تحصیلی شامل نیمسال اصلی و دوره تابستانی می‌باشد. در پایان هر نیمسال امتحانات پایانی بعمل می‌آید .

یک سال تحصیلی شامل نیمسال اصلی و دوره تابستانی می‌باشد. در پایان هر نیمسال امتحانات پایانی بعمل می‌آید .

تاریخ انتشار دوشنبه 27 فروردین 1397
شماره مطلب 164
دفعات دیده شده 146
آخرین مشاهده 4 ساعت پیش